کافه بازار
بي همتا

بي همتا
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 74
دیروز : 48
افراد آنلاین : 1
همه : 4895
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکسفلسفه تكفير انديشه

براستي معلوم نيست كه چرا ميزان كفر و ايمان از قلمرو علم به وادي تئوريھاي فلسفي كشيده شد . اگر
ميزان ما قرآن و عترت است كه محك كفر و ايمان بشر نه برداشتھاي ذھني وسخنان فلسفي بلكه راه
و روش و عمل زندگيست.
خيلي عجيب است كه مستمراً در تاريخ مذاھب شاھديم كه چه بسيار صاحبان قدرت ويا حتي تبھكاران
كوچه و بازار تماماً بر اساس زنا و ربا و خيانت و مال مردم خواري و شرابخواري مي زيستند و ھيچ مرجعي
آنان را تكفير نكرد و فتواي ارتداد نداد ولي چه بسا مؤمنان پاك وصديقي كه در غايت تقوي و فقر مي
زيستند ولي بواسطه فلان سخن و يا ادعاي فلسفي در كتاب و يا بالاي منبري ، تكفير و مرتد شدند
و خونشان مباح گرديد ، مثل عين القضاة ھمداني و يا شيخ سھروردي وديگران.
اين واقعه شوم و شيطاني در اكثر مذاھب جھان به چشم مي خورد و تا كنون ھم ادامه يافته است
و ھيچكس را ھم ياراي سئوال نيست كه طبق چه قانوني و بر اساس چه ميزاني ، بايستي كفر وايمان را
سنجيد .
گوئي كه اصولاً از چشم صاحبان تاريخي مذاھب ، كفري بزرگتر از انديشيدن درباره اسرار و آيات و احكام
و باورھاي ديني وجود ندارد و جز اين كفر ، ما بقي قابل اغماض است و با شلاق و يا جريمه نقدي منتفي
مي شود . اين فلسفه شوم براي ما مسلمانان كه داراي كتابي ھستيم كه خداوند از پس ھر آيه اي
دعوت به تفكر مي كند ، مطلقاً قابل درك نيست . اين فلسفه شوم از جھان يھود و مسيحيت منافق به
اسلام ھم راه يافت و بلافاصله پس از رحلت پيامبر در ھمه اركان ديني رخنه كرد.
در حاليكه پيامبر اسلام ، ترديد سلمان فارسي را درباره وجود خدا ، از نشانه رشد عرفاني او ميداند و به
او تبريك مي گويد معلوم نيست كه تكفير فكري و فلسفي و نظري از كجا بر دين ما سايه افكنده و آزاد
انديشترين دين را مبدل به كارخانه تكفير انديشه نموده است.
بي ترديد بر اساس معرفت قرآني ، تكفير انديشه ، از جمله نشانه ھاي كفر و نامسلماني است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 86

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۵:۲۳ ] [ محمد ]
حيوان سياسي

ارسطو ، انسان را يك حيوان سياسي ناميده است كه از منظر خودش كمال است ھمانطور كه خودش در
اواخر عمرش به اين به اصطلاح كمال رسيد و معلم سر خانۀ شاه مقدونيه شد و حيوان جھان خواري چون
اسكندر را پرورش داد كه براي يوناني ساختن جھان بر روي زمين حمام خون به راه انداخت كه ھنوز ھم
ادامه دارد زيرا تمدن مدرن غرب يك تمدن تماماً ارسطويي است كه دست در دست سامري دارد و
گوسالۀ ديوانه ايي چون اسرائيل را توليد كرده كه سوداي بلعيدن جھان در سر مي پرورد .
برخي بر ما خرده مي گيرند كه چرا سياسي نيستيم و به مسائل سياسي نمي پردازيم و از تجزيه و
تحليل سياسي گريزانيم و اين را يك سياست بزدلانه و حتي يك عقب ماندگي فكري تفسير ميكنند و
غافل از اينكه يكي از طاعون ھاي فرھنگي جامعۀ ما سياست زده گي است كه يكي از مھمترين علل
مفاسد به شمار مي آيد . به نظر ما سياست يكي از سطحي ترين معضلات بشر مي باشد كه به ميزان
دروغ بودن ذاتش كل بشريت را افسون كرده است و ھمه را سياست مدار و بازيچۀ سياست ھا نموده
است . به نظر ما سياست را ھم فقط با چشم غير سياسي فھم توان نمود. سياسي كردن امور به معناي
از سر وانمودن امور است . سياست ترمينال ھمۀ جھالت ھا ، دروغ ھا و بي مسئوليتي در قبال
سرنوشت خويشتن است . سياست در بطن مدار بسته خود ھرگز نه قابل فھم است و نه قابل علاج .
انقلاب اسلامي ما در پيروزي خود اين حقيقت را به اثبات رسانيد و درست به ھمين دليل مغزھاي
سياست زده ھرگز موفق به درك آن نشدند و به ھذيان افتاده و كل انقلاب را يك توطئه تفسير نمودند .
انسان ، حيوان سياسي نيست بلكه حيواني الھي است و سياست زده گي او ھمان شيطان زده گي
اوست لذا اگر خود را در جھان انديشه ھاي سياسي محصور نمايد مبدل به عليل ترين و وحشي ترين و
ديوانه ترين حيوانات مي شود .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 77

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۰۶:۰۹ ] [ محمد ]
مرضي بنام حكومت زده گي

پس از غرب زده گي و فن زده گي و مصرف زده گي مرض حكومت زده گي روي نموده و كل بشريت را
بخود مبتلا كرده و بزرگترين مفرّ دين و عقل و وجدان و مسئوليت و اختيار است و لذا از ھمه زده گيھاي سابق
مھلكتر است .بدين معنا كه ھر مشكل و عجز و بدبختي و تباھي به گردن حكومتھا مي افتد و فرد از ھر
مسئوليتي در قبال سرنوشت خود مبرا مي شود . پس اين يك مرض بغايت شيطاني است . اين مرض از
جمله محصولات پديده اي بنام دموكراسي مي باشد . دموكراسي بعنوان يكي از بزرگترين دروغھاي
مدرن كه ريشه در يونان باستان دارد (مثل ھمه امراض ديگر) براستي بايستي مادر ھمه دروغھاي مدرن
محسوب شود و لذا منشأ ھمه مفاسد چرا كه دروغ ام الفساد است و دموكراسي را بايستي ام الكذب
كبير تمدن جديد دانست.
بميزاني كه مردمان باور مي كنند كه براستي سرنوشت خود را بواسطه انتخابات دموكراتيك بدست
حكومتھا سپرده اند لذا تمام بدبختي خود را به گردن حكومتھا مي اندازند و نه به گردن انتخاب خود . زيرا
اين انتخابات بقدري مقدس جلوه داده مي شود كه در درستي آن كمترين ترديدي روا نيست لذا حكومتھا
بعنوان خدايان سرنوشت بشري محسوب مي شوند.
امروزه از غايت روشنفكري و پيشرفت است كه حتي گريه و سرماخوردگي بچه ھا ھم به گردن حكومتھا
مي افتد ودر غير اين صورت محكوم به ارتجاع مي شوي . حتي دعواي زير لحاف زناشوئي ھم مقصري
جز حكومتھا ندارد . البته خود حكومتھا نيز در القاي اين جنون ، بسيار دخيل ھستند تا قدرت خود را
خدايگونه سازند . اين مرض در كشور ما البته ويژگي خاص خودش را دارد و چه بسا بسيار غامض تر از
سائر نقاط جھان است و فحش دادن به حكومت جزو غريزه ملي ما شده است . يكي از ريشه ھاي جديد
اين بيماري در انديشه ھاي كاذب انقلابي است واين از جمله آفتھاي انقلابي گري ماست كه مردم ھر
نقصي را بحساب حكومت بگذارند وحكومت ھم بحساب ابرقدرتھاي ديگر و آنھا ھم بحساب جبر تاريخ
و اقتصاد و علم و تكنولوژي و الي آخر. اين فرافكني عين كفر آشكار است وجز ھلاكت عاقبتي ندارد.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۲:۵۰ ] [ محمد ]
(چند روايت سياسي)

از دموكراتي پرسيدم: چرا ھم راي ميدھي و ھم فحش ميدھي؟
گفت: راي ميدھم تا بتوانم علت بدبختي ھايم را به گردن كسي بيندازم و بجاي خودم به او فحش بدھم.

از محمد رضا پھلوي پرسيدم : چه شد كه سرنگون شدي؟
گفت : از بس بالا را نگريستم جلوي پاھايم را نديدم و افتادم.

از آقاي راكفلر پرسيدم: ثروت چيست؟
گفت: چيزي است كه به واسطه آن مي تواني ھمه را عاشق خود سازي.

از كمونيستي پرسيدم: تو كه حيات پس از مرگ را دروغ مي داني پس چرا خودت را به كشتن ميدھي؟
گفت: درست به ھمين دليل كه گفتي.

از سياستمدار بازنشسته اي پرسيدم: سياست چيست ؟
گفت : بدي اي كه آنرا لباس خوبي مي پوشانند.

از ژنرالي پرسيدم : چرا شرورترين آدمھا را استخدام مي كنيد؟
گفت: زيرا فقط اشرارند كه حريف شر مي شوند.

از آقاي بن لادن پرسيدم: تو كه شريك بوش بودي پس حالا چرا با او مي جنگي ؟
گفت: اينھم بخشي از شراكت ماست.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 67

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۳۰ ] [ محمد ]
چند معماي جامعه شناختي

*چرا ھر چه تبليغات ديني بيشتر مي شود مردم بي دين تر مي شوند ؟

*چرا ھر چه جاده ھا اتوباني و خيابانھا چراغاني و اتومبيلھا مجھزتر مي شوند آمار تصادفات و مرگ و مير
حاصل از اين امر بيشتر مي شود ؟

*چرا ھر چه خدمات بھداشتي و درماني بيشتر و علم پزشكي كاملتر مي شود بيماريھا ھم بيشتر و
لاعلاج تر مي شود ؟

*چرا ھر چه مردم مرفه تر مي شوند شاكي تر مي شوند ؟

*چرا حاصل مھر و عطوفت ، شقاوت و عداوت است ؟

*چرا ھر چه آزادي بيشتر مي شود مردم آزاديخواه تر مي شوند ؟

*چرا ھر چه مردم سيرتر مي شوند بيشتر احساس قحطي مي كنند ؟

*چرا ھر چه تحصيلات بالاتر مي رود جوانان لااباليتر و احمق تر مي شوند ؟

*چرا ھر چه آمار سواد بالاتر مي رود شمارگان انتشار كتاب كمتر مي شود ؟

*چرا ھر چه كنترل و نظارت قانون بيشتر مي شود نرخ جرم و جنايات بالاتر ميرود ؟

*چرا ھر چه خدمات روستايي بيشتر مي شود مھاجرت به شھرھا ھم بيشتر مي شود ؟

*چرا ھر چه ايمني و بيمه ھا بيشتر مي شوند نا امني مردم ھم بيشتر مي شود ؟

****
پاسخ ما :زيرا آخرالزمان است و ارزشھاي دنيوي بي خاصيت شده و بلكه حاصلي معكوس ببار ميآورد .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 79

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۰۹:۱۷ ] [ محمد ]

١-ھمه مرثيه ھا براي عشق است . عشقي كه حقوقش ادا نشده و لگد مال گرديده است .


٢- ھمه جنايت ھا نيز براي عشق است . عشقي كه مورد خيانت واقع شده و

به مبلغي ناچيز فروخته شده است .

٣- دو نوع سرنوشت نيز بيشتر نداريم : سرنوشتي كه حاصل وفاي به عشق است 

و سرنوشتي كه حاصل جفاي به عشق است .

۴-زندگي آدمي كوره عشق است و آنكه عشق را نمي شناسد زندگي را نمي شناسد

و كيست كه عشق را نشناسد . ولي آنانكه آن را لگد مال كرده اند دچار نسيان شده اند

نسبت به عشق و زندگي و خويشتن .


۵- و دو نوع انسان بيشتر نداريم . عاشق و فاسق . آنكه بر عشق مي ماند و آنكه 

آنرا به معامله مي نھد.


۶- و اما به راستي عشق چيست ؟ عاشق كيست و معشوق كيست ؟


----------------------

۵۶ - زن عاشق نيست بلكه عاشق عشق مرد به خود مي باشد و بين زن و

مرد حجابي بزرگتر از عشق نيست و زن در دورترين حد از مرد عاشق خود

قرار دارد و درباره اش كاملاً كور و كر مي شود تا زماني كه عشق به سر آيد و فراق رخ نمايد .


--------------------------

١٢ - كل مكرھا و فتنه ھا و كينه ھاي عرصه عشق جنسي ھمين است كه عاشق 

مي خواھد نياز خود را لباس ايثار بپوشاند كه خود بي نياز مطلق و خدايگونه

است و مي خواھد معشوق را نجات دھد و خوشبخت نمايد .


از كتاب " عشق شناسي " استاد علي اكبر خانجاني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۵:۱۱ ] [ محمد ]

١-ھمه مرثيه ھا براي عشق است . عشقي كه حقوقش ادا نشده و لگد مال گرديده است .


٢- ھمه جنايت ھا نيز براي عشق است . عشقي كه مورد خيانت واقع شده و

به مبلغي ناچيز فروخته شده است .

٣- دو نوع سرنوشت نيز بيشتر نداريم : سرنوشتي كه حاصل وفاي به عشق است 

و سرنوشتي كه حاصل جفاي به عشق است .

۴-زندگي آدمي كوره عشق است و آنكه عشق را نمي شناسد زندگي را نمي شناسد

و كيست كه عشق را نشناسد . ولي آنانكه آن را لگد مال كرده اند دچار نسيان شده اند

نسبت به عشق و زندگي و خويشتن .


۵- و دو نوع انسان بيشتر نداريم . عاشق و فاسق . آنكه بر عشق مي ماند و آنكه 

آنرا به معامله مي نھد.


۶- و اما به راستي عشق چيست ؟ عاشق كيست و معشوق كيست ؟


----------------------

۵۶ - زن عاشق نيست بلكه عاشق عشق مرد به خود مي باشد و بين زن و

مرد حجابي بزرگتر از عشق نيست و زن در دورترين حد از مرد عاشق خود

قرار دارد و درباره اش كاملاً كور و كر مي شود تا زماني كه عشق به سر آيد و فراق رخ نمايد .


--------------------------

١٢ - كل مكرھا و فتنه ھا و كينه ھاي عرصه عشق جنسي ھمين است كه عاشق 

مي خواھد نياز خود را لباس ايثار بپوشاند كه خود بي نياز مطلق و خدايگونه

است و مي خواھد معشوق را نجات دھد و خوشبخت نمايد .


از كتاب " عشق شناسي " استاد علي اكبر خانجاني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۵:۱۱ ] [ محمد ]

« فلسفۀ 11 سپتامبر »

يازدھم سپتامبر و فاجعۀ برجھاي دو قولوي نيويورك مبدل به نقطۀ عطفي در تاريخ تمدن مدرن جھان

گرديد . حق اين واقعه آنقدر واضح است كه ھمه تئوريھاي توطئه را بي خاصيت و مھمل ساخته است.

اينكه چنين فاجعه اي كار بن لادن بوده يا توطئۀ صھيونيزم و يا مفرّ امپرياليزم ، چندان تفاوتي ندارد.

نتيجه نھائي اين واقعه دو امر مسلم است: ظھور روزبروز اشدّ توحّش و جھانخواري و خونخواري ماھيّت

تمدن غرب و ابطال ھمه شعارھا و مقدسات ريائي اين تمدن و ظھور اشدّ ديكتاتوري و خفقان از بطن

جوامع غربي و بروز اشدّ كينه و نفرت اين تمدن نسبت به ارزشھاي اخلاقي و ديني و عقلي و الھي

و قطبي شدن جوامع بشري در قبال اين تمدن به دو كانون كفر و ايمان .

بھرحال اين واقعه به اراده و دست ھر فرد يا گروھي كه به فعل در آمده نھايتاً امري برحق است و افراد و

جوامع بشري را جبراً بسوي انتخابي واضح و صادقانه سوق مي دھد تا يا رومي روم باشند و يا زنگي

زنگ. اين انتخاب مستمراً اجتناب ناپذيرتر مي آيد و جاي ھيچ ترديد و تذبذب و نفاقي باقي نمي گذارد. اين

دو برجي كه فرو ريخت ھمچون فرو پاشي دو بت لات ومنات بود. آنچه كه فرو ريخت عظمت و قداست و

قدرت مطلقه علم و تكنولوژي بود كه بت اعظم اين تمدن جھاني مي باشد و آمريكائي را كه تا قبل از اين

واقعه بھشت كافران جھان بود مبدل به جھنم نمود و بلكه ھمه جاي زمين را براي جھانخواران نا امن نمود

و كشور آمريكا را مبدل به يك جامعه تماماً اطلاعاتي –امنيتي – نظامي – جاسوسي ساخت و حداقل

آزادي فردي را ناممكن نمود . قداست علم و آزادي باطل شد. ١١ سپتامبر سر آغاز افول تمدن غرب است

يعني آغاز آخرالزمان اين تمدن .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 74


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۷:۱۶ ] [ محمد ]
فلسفه قتل عام مغول در نيشابور

در ميان ھمه تھاجمات و قتل عامھاي تاريخي ، قتل عام مغولان در جھان و خاصه در ايران و مخصوصاً در
شھر نيشابور در صدر عبرتھا و حيرتھاي تاريخي قرار دارد و ھر اھل معرفتي را به تفكّر وا مي دارد.
قتل عام مردم نيشابور يك قتل عام كامل بمعناي واقعي كلمه بوده است تا آن حد كه نه عالم باقي مي
ماند و نه عامي، نه زن و نه مرد و نه كودك و نه پير و نه مرغ و سگ و گربه حتي. و آنگاه خانه ھا ويران
شد و شھر را آب بستند وشخم زدند وگندم كاشتند. و اما نيشابور تا قبل از اين قتل عام در واقع پايتخت
علمي – فرھنگي ايران بود. كه اوج شكوفائي خود را در عصر خواجه نظام الملك و سلطنت سلجوقيان
مي گذرانيد و خواجه نظام الملك رسالتي بزرگتر از قتل عام شيعيان نداشت. تاريخ ھر قومي يك فلسفه
بشري دارد و يك حكمت الھي. فلسفه بشري تاريخ نيشابور بيانگر شقي ترين ظلمي است كه بر قومي
روا شده است ولي حكمت الھي اين واقعه طبعاً نمي تواند دال بر چنين ستمي ھولناك باشد زيرا در ھر
امري حقي الھي نھفته است و اما آن حق الھي درباره قتل عام نيشابور چيست؟
نيشابور در آن دوران با شكوه ترين شھر ايران بود داراي دھھا دانشگاه و مسجد وكاخ و كتابخانه . ولي
شاھد قتل عام شيعيان بدست حاكمان نيشابور و به ھمراھي مردم آن بود. دھھا ھزار زن و مرد و كودك
شيعه و اسماعيليه تحت عنوان ملحد و مرتد در ميادين شھر به سلاخي كشيده شدند و اموال آنان نيز
سوزانده شد . و اين قتل عام مسلمان بدست مسلمان و ايراني بدست ايراني بود. كه بناگاه خداوند يك
قوم بدوي و خونخوار را براي انتقامجوئي فرستاد.
آنچه كه در نظر خداوند اھميت دارد كاخ و مدرسه و مسجد نيست بلكه عدالت و حق پرستي است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 61

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۹:۵۳ ] [ محمد ]


گوش فرا دھيد اي اھل دين ، چه عالم و چه عامي : 


آنچه را كه شما گناه مي ناميد من آن را عذاب مي دانم : دزدي ، زنا

 ، دروغ ، جفا ، وقاحت و خشونت . اينان اجتناب ناپذيرند ، اينان معلولند . 


گناھان شما در سر شماست در ذھنيّت و شيوۀ نگرش و قضاوت و 

برنامه ريزي و آرزوھا و باورھا . و اعمال نادرست شما محصول

 جبري اين نوع ذھنيّت است و شما به ھر شيوه اي كه بخواھيد از

 بروز آن جلوگيري كنيد به ناگاه از درب دگري از شما صادر مي شود

 و رسوايتان مي سازد يعني به جبر شما را بسوي صدق مي كشاند و 

باطنتان را ظاھر مي كند . وامّا بذرھاي گناھان كبيره را در ذھن شما

 متذكّر مي شوم :


ھر آرزوئي در ظرف دنيا ، انديشۀ آزادي ، آرزوي به محبوبيّت در نزد 

ديگران ، تفسير ايثار گريهاي خويشتن ، خود را از سائرين برتر دانستن

 از ھر حيث ، وظائف غريزي را در شأن خود ندانستن ، به غير از 

خود را علّت سرنوشت خود دانستن ، جدائي و شكست و مرگ و ناداري

 را ناحق دانستن و بالاخره از تنھائي گريختن .

 

استاد علي اكبر خانجاني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۳۷:۴۵ ] [ محمد ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت