خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
بي همتا

بي همتا
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 22
دیروز : 7
افراد آنلاین : 1
همه : 25349
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

مردان زن - ذليل و زنان مرد – ذليل


يكي از بزرگترين عذاب كفر مرد ھمانا افتادن به اسارت و بندگي زن است كه در فرھنگ ما معروف به
مرد زن – ذليل است . اين زن – ذليلان بر حسب ظاھر رفتار قلدر منشانه اي نسبت به زن خود بروز
مي دھند و چه بسا زباني ھتاك و دست بزن ھم دارند كه به نوعي انتقامجوئي از اين اسارت و ذلّت
است و نيز پنھان داشتن اين واقعيت از چشم ديگران . اين مردان بظاھر زن را نفي و لعن ميكنند و
در خفا برده و مريد ھوسھاي او ھستند . اين سيماي زن – ذليلي مرد در فرھنگھاي سنتي است و امّا
در جوامع و فرھنگ مدرن اين ذلّت مرد بروزي معكوس دارد يعني بظاھر مريد و چاپلوس زن خود
ھستند و در پنھان وي را شكنجه مي كنند .
زن – ذليلي در واقع ابتلاي مشترك زن و مرد به بولھوسي و عياشي و كفر و فسق متقابل است .
زناني كه در زندگي با اين نوع مردان قرار دارند نيز زنان مرد – ذليل ميباشند و ھمان واكنش دوگانه
را بسته به شرايط اجتماعي بروز مي دھند يعني يا بظاھر مطيع و چاپلوس مرد ھستند و در خفا
انتقام مي گيرند و يا بالعكس. ھر مرد زن – ذليلي با يك زن مرد ذليل زندگي مي كند . زن - ذليلي و
مرد – ذليلي بيان ديگري از زن سالاري و مرد سالاري است كه دو روي سكه كفر سالاري در
زناشوئي مي باشد كه در ھر جامعه اي يك صورت آن بيروني است و صورت ديگرش مخفي مي
باشد .

وضع ديگر ھمان حق سالاري مي باشد كه ولايت و محبّت متقابل زن و شوھر با يكديگر است .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 37


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۷ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۱۶:۰۹ ] [ محمد ]

صهيونيزم خانوادگي

صھيونيزم در يك كلمه مكتب اصالت تاريخي خاندان اسرائيل است كه امروزه تبديل به يك جھانخواري
خون آشام گشته و محك نھائي براي ھمه اقوام و ملل و دول جھان گرديده و آئينه نژاد پرستي ھمه
ملل جھان است .
خود پرستي يا خداپرستي : نژاد پرستي يا نزاد پرستي! اينست مسئله ! و ھمواره مسئله اي جز اين
براي بشر نبوده است . پس اين يك معضله خانوادگي است و ريشه در بطن ھر خانه و خانواده و
خانداني دارد.
اگر مسيح ( ع) به تبعيت از حكم موسي (ع) مي فرمايد كه ھمسايه ات را مثل فرزندانت دوست بدار،
دلالت بر نژاد پرستي قوم بني اسرائيل دارد . اگر كسي ھمسايه و بچه ھاي ھمسايه اش را ھمچون
خود و فرزندان خود نداند در واقع مبتلا به نژاد پرستي و صھيونيزم است. تحت ھر عنواني. صھيونيزم
ھمان فرزند پرستي است كه ريشه در ابا و اجداد پرستي دارد .
در يك كلام ھر كه خود را برتر از ديگران بداند امروزه عملاً در جناح صھيونيزم و امپرياليزم قرار ميگيرد
. صھيونيزم يك پديدۀ كاملاً خانوادگي است .
حضرت ابراھيم پدر ايمان بشري ھم جز اين را بما نياموخته است : ذبح نژاد !
كل دين و راه ھدايت و انسانيّت ھم جز اين نبوده است .
ھر كه فرزندان خود را بھترين فرزندان مي داند و والدين خود را نيز ، امروزه عملاً در موضع صھيونيزم
قرار دارد و عملاً ھم يك ستمگر است و رباخوار .
كمترين مقام انسان اينست كه خود و نژاد خود را ھمسان ديگران بداند و اينگونه ھم عمل كند . برتر از
اين آن است كه غير را بر خويشان ترجيح دھد . اينست راه خداپرستي و نژاد پرستي. خدا غير توست

: اينست دين !

از كتاب " دايره البمعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 46


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۵۲:۳۱ ] [ محمد ]

همه حق دارند !؟همه خوب هستند!؟

اين شعارھا بيانگر مسلك نويني استكه در سراسر جھان مدرن اشاعه مييابد كه جملگي كمابيش
ادعاھائي عرفاني نيز دارند . ولي تا آنجا كه اين مدعيان را از نزديك مشاھده مي كنيم در مي يابيم
كه اين فلسفه به اصطلاح« وحدت وجود » و نوع دوستي فقط توجيه گر ارتباط با افراد و جريانات نا 
موجه و پليد است .در واقع منظورشان از« ھمه خوبند »اينست كه بدھا خوبند . و بعد عملاً ميبينيم 
كه از آدمھاي واقعاً خوب ومؤمن و پاك اتفاقاً بيزارند و حتّي عداوت دارند . اين شعار بظاھر عرفاني
فقط توجيه و تقديس پليديھاي خودشان است كه بسيار رندانه ، دين و حدود الھي و مرز بين حقّ و
ناحقّ را مخدوش مي كند و بلكه جايشان را عوض مي نمايد .
آري ھمه خوبند و چون چنين است پس بايد عملاً خوب باشند .
و نيز اين شعار مشھور كه « از ھر راھي مي توان به خدا رسيد » آري مي توان رسيد و اصلاً ھمه 
راھھا به خدا مي رسد و راھي جز راه خدا وجود ندارد ولي به سه روش و ماھيت كاملاً متفاوت :
بھشت و دوزخ و برزخ ! قرآن كريم مي فرمايد: « دين ھر آن واقع است » اين كلام خدا بيانگر منظور 
ماست منتھي با توجه به اين حق كه دوزخ ھم در دين و جنبه اي از دين است و اتفاقاً پرتراكم ترين راه
دين است . ھمانطور كه در قيامت كبري ھمه خلايق به حضور خدا مي رسند ولي كافران اين حضور
را تحمل نكرده و خود را با صورت در دوزخ سرنگون مي كنند .

آري ھمه حق دارند منتھي حقّ برخي دوزخ است . حق دوزخ برترين حقھاست .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 94


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۱۷:۴۱ ] [ محمد ]

تنها راه قطعي ترك اعتياد


ترك كساني كه بھمراھشان مواد مصرف مي كنيد.


تبديل مصرف مواد از عياشي به دارو ، و سپس كاھش تدريجي مواد بدون جايگزين.


ترك ستم به اھل خانه و رجعت به كانون خانواده.


ترك گناھان بزرگ مثل زنا، ربا ، رشوه و قمار.


ترك روابط ريائي.


طلب حلالي از كساني كه از شما دل آزرده اند.


رويكرد به فعاليتھاي جسماني بھراه نرمش و استفاده از طبيعت.


مصرف فراوان شير و عسل و ميوه جات.


جستجوي شغلي حلال ھر چند با درآمدي اندك.


اين حقيقت را بدانيد كه ھرگز نمي توان مواد مخدر را به صرف مضرّاتش ترك نمود ھمانطور 
كه نمي توان جھنّم را بخاطر عذابھايش ترك نمود . بدانيد كه اعتياد غل و زنجيري است كه

انسان را در ستم محدود مي كند . پس دست از ستم بكشيد تا اين زنجير از شما بازشود .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 166


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۲۱:۰۸ ] [ محمد ]

راز بيقراري كودكان

قرارگاه وجودي كودك تا قبل از سنّ بلوغ جايي جز رابطه والدين نيست . كودك نه فقط به لحاظ
جسماني مخلوق اين رابطه است بلكه به لحاظ رواني ھم مخلوق و موجود در اين رابطه است. آنگاه
كه رابطه اي بين زن و شوھر بنا شد و آن رابطه سراسر انكار و جدال و عداوت باشد در اين صورت
كودك در آتش است و بيقرار است كه بايد زنجيرش نمود به تلويزيون و رايانه و اسباب بازيھا و قاقالي
لي و مھد كودك و... و اگر نشد به قرصھاي آرام بخش و روان گردان.
امروزه اين بيقراري و آتش درون كودك حتّي تفسير بر نبوغ و انرژي خارق العاده وجودش ميشود كه
البته آنھم از عظمت والدين است.
اينان براستي يتيم و بي پدر و مادرند و اي كاش ھمين پدر و مادر جعلي را ھم نداشتند تا كسي به
دادشان مي رسيد و آنھا را در پناه محبّت خود مي گرفت. اين كودكان چون به سنّ بلوغ برسند انتقام
الھي خود را از والدين مي ستانند. اين كودكان قربانيان زن ذليلي پدران و زن سالاري مادران خود
ھستند يعني قرباني ديوي كه « برابري » ناميده مي شود.
جسم كودك مخلوق لحظه اي ھماغوشي والدين است ولي روح او مخلوق عاطفه و محبّت و رابطه
قلبي و صداقت و ھمدلي والدين است . و اگر بچّه ھاي مدرن ھرگز رشد نمي كنند و تا چھل سالگي
ھم محتاج قيّم ھستند بدين دليل است كه ھرگز داراي روح و اراده و انتخاب نشده اند و امكان خلق
روحي و معنوي نيافته اند و لذا يك جانور ناقص الخلقه باقي مي مانند ، يك انسان بيروح. اين غول
بچّه ھاي عصر جديد ، محصول رابطه بين والدين خود ھستند و لذا بزرگترين مشكلشان ناتواني در
برقراري رابطه با ديگران است و لذا براي ارضاي اين نياز روحي خود مجبورند روي به مخدّرات و
داروھاي روان گردان كنند. اعتياد در ميان نوجوانان محصول عدم رابطه سالم و صادقانه بين والدين
است. اعتياد بچّه ھا محصول برابري زن و مرد است.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 85


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۰۴:۴۰ ] [ محمد ]

بهترين انسانها كيستند ؟


خداوند در كتابش بھترين انسانھا را با دو صفت كرامت و تقوا توصيف نموده است: انّ اكرمكم عند الله
اتقكم ! كرامت و تقوا دو روي يك وضعيت وجودي ھستند : كريم بودن و خويشتن دار بودن : بخشنده
بودن و از خود گذشتن . بي شك انسان بميزاني كه از اميال نفساني خود مي گذرد مي تواند به
ديگران ياري دھد . و اصلاً كرامت بعنوان قدرت ياري دادن به ديگري يك مقام معنوي و قدرت روحاني و
شفاعت الھي است كه به انسانھاي از خود گذشته ( متقّي) اعطا مي شود و اين اجري عظيم است
زيرا آدمي ذاتاً بواسطه روح خدائي خود از بخشش و خدمت به ديگران لذّت مي برد و عشق و
شفاعت و كرامت يك نياز ذاتي و الھي در بشر است كه نصيب انسانھاي با تقوا مي شود .
كرامت بمعناي خدمات مادي نمودن نيست كه اين خدمات را ھمه دزدان و مال مردم خواران ھم بقصد
مردم فريبي و ارضاي وجدان معذب خود انجام مي دھند و بدينوسيله مردم را به بردگي مضاعف مي
كشانند . ولي كرامت يك خدمت جوھري به اراده و شرف ديگران است كه به آنان امكان نجات از
بردگي و خفّت و ذلّت را اعطا مي كند بي آنكه ھيچ منّت و تعھدي پديد آورد . كرامت يعني تقويت قوۀ
روحاني در بشر به قصد احياي عزّت و شرف و استقلال ھويت . ھمه انسانھا در خلقت خود داراي
كرامت و قدرت شفاعت ھستند ( بقول قرآن ) ولي اين گوھره بواسطه تقوا بدست مي آيد و فعّال

مي گردد .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 98


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۴۳:۳۰ ] [ محمد ]

روانشناسي رئيس

جز مخلصين در دين و معرفت مابقي بشر در ھرشرايطي و بسته به امكانات ، تلاش مي كند تا در

روابط اجتماعي خود رئيس باشد و محدودترين اين عرصه ھا ھمان خانواده است . و اينست كه يكي از

علل جنگ زناشوئي برسر رئيس خانواده بودن است كه ھريك آنرا حق خود مي داند . واين ذات كفر

بشر است و ھمانست كه تكبر ناميده شده و اوّل صفت ابليس است .

« رئيس » مي خواھد در روابط اجتماعي خودش پولدارتر باشد يا قلدرتر باشد ، يا دارودسته بيشتري

داشته باشد ، مورد تعظيم بيشتري باشد و ... و اگر نشد : مؤمن تر باشد ، عالمتر باشد ، ايثارگر تر

باشد و ... .

مورد اوّل ھمان كفر است و مورد دوم نيز نفاق است .

بھر حال« تر » بودن ملموس ترين بيان كفر و كبر بشر است و ھركسي در شرايط خودش تلاش مي

كند لااقل از يك لحاظ « تر » باشد . ھمه ستم ھا و مفاسد و رياكاريھاي بشر به قصد « تر »

بودن لااقل نسبت به يك نفر است .

برخي از علماي اخلاق اين امر را بر حق و ضروري و علّت رشد بشر مي دانند بشرط اينكه مورد تجاوز

و ستم نگردد . ولي اين شرطي ناممكن است زيرا در ذاتش ستم و سلطه حضور دارد و ھمان جوھره

بخل و حسد است كه علت ھمه تبھكاريھاست و تباه شده گيھا .

در قلمرو اراده به برتري و سروري آنچه كه رشد مي كند ستم و مكر و پليدي و بيماري است و اگر ھم

علمي باشد از جنس علم « بغي » يعني علم سلطه است و در قلمرو ھنر ھم چيزي جز فاحشگي

نيست .

اصولاً اراده به برتري نسبت به ديگران ذاتاً مولّد تقليد است و لذا داراي ھيچ خلاقيتي نيست و فقط

مصرف كننده است و تباه كننده و حداكثر فقط كميت را رشد مي دھد آنھم به قيمت تجاوز وستم به

ديگران .

روانشناسي رياست وسروري از ھر نوع مادي يا معنوي ، ھمان روانشناسي كفر به لطيف ترين حيله

ھاست خاصّه در لباس معنويت كه مولد نفاق است و فرد را خسرالدنيا و آخرت مي سازد .

واقعيت اينست كه ھمه افرادي كه رئيس شده اند در قلوب كساني كه بر آنان رياست مي كنند

منفورند و اين عذاب اراده به برتري است . فقط كساني براستي بر قلوب رياست و سلطنت ميكنند

كه داراي اراده به برتري نبوده و جز خدمت به ديگران و رفع بدبختي ھايشان ھمّ و غمّ ديگري ندارند و

خود را اگر پائين تر و پست تر از ھمه ندانند لااقل مثل ديگران مي دانند و اينان مخلصين در دين

ھستند و خاشعان !

آنكه به قصد برتري و سروري و رياست تلاش مي كند ثروت مي اندوزد ، مدرك كسب مي كند و يا علم

و ھنري مي آموزد ھيچ موجب سعادت و آرامش و عزت او نيست و بلكه عذاب روح اوست و بواسطه آن

مورد نفرت است .

اراده به محبوبيت در نزد خلق موجب منفوريت است و اين حق است زيرا برتري و پرستش از آن

خداست و آنكه با خداست : الله اكبر! فقط خداست كه برتر است . و برتري و كبر خدا ھم بواسطه آن

است كه خالق و رزّاق و خدمتگزار مخلوقات خويش است . و بدترين اين جماعت كساني اند كه مي

خواھند بواسطه عبادات ، رياست و سروري داشته باشند : واي بر نمازگزاران ريائي !

روانشناسي« رئيس » ھمان روانشناسي« سياست »در مفھوم كلان و وسيع كلمه است . كل دين

خدا و معرفت ديني راه و روش فائق آمدن بر اين امر است . متكبّر ترين آدمھا ، احمق ترين آنھايند .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 92


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۸:۵۵ ] [ محمد ]

« فلسفه او »- آرامش درحضور ديگران


ھر من توئي نيازمند به « او »است تا بتواند مربوط گردد.در واقع اوي ھر رابطه اي به مثابه خط فاصله
«-» بين من – تو است كه من را به تو متصل مي سازد . اين امر در رابطه زناشوئي شديدترين نمود
را دارد . اوي ھر رابطه اي به مثابه امام رابطه است كه يا امام دين وھدايت است و يا امام كفر و ضلالت.
البته يك من – توي مومنانه دركمالش جز خداوند ، اوئي (ھو) ندارد . ولي من – توھاي كافرانه مستمراً
نيازمند روابط اجتماعي گسترده ترند و لحظه اي بدون اوئي قادر به تحمل يكديگر نيستند . اينان يا بايد
مھماني بدھند و يا بايد مھمان باشند . جنون معاشرت ھاي فاميلي يا به اصطلاح دوستانه برخاسته از من
– توھائي است كه به واسطه كفرشان ھيچ رابطه اي ندارند و بدون ديگران لحظه اي يكديگر را تحمل
نمي كنند كه در سالمترين وضعيت مي تواند فرزند باشد كه درچنين حالتي زباله دان كفر و دروغ رابطه
زناشوئي است كه آن فرزند را به انزجار مي رسانند.
يك اوي خانگي رابطه زناشوئي نيز تلويزيون است كه جامعه را به رابطه وارد ساخته و قابل تحمل مي
سازد . و دراين صورت كافيست كه شبي تلويزيون خراب باشد .
اين اوھاي دروغين به مثابه محلل ھاي رابطه اند.
اوي يك رابطه اگر انسان مومن باشد آن دو را ھم نزديك و صميمي مي سازد و دعوت به دين و اخلاص
مي كند كه اگر تصديق نكنند به انقراض مي روند.
بزرگترين اوھاي تاريخ انبيا و اولياي خدا ھستند . حضرت مسيح مي فرمايد : برخي مي پندارند من
فرشته صلح ھستم درحاليكه شمشيري ھستم كه بر رابطه ھا فرود مي آيم . ھركه مرا تصديق كند
به وصال مي رسد و ھركه مرا انكار نمايد به فراق مي كشد.

درمعناي نھائي اوي ھر رابطه اي يا خداست وي ا ابليس است : رابطه صادقانه و رابطه دروغين!


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 127


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۴۲:۱۷ ] [ محمد ]

فلسفه و درمان سرطان


سرطان را كودتاي سلولي بر عليه كل بدن انسان تعبير نموده اند . در واقع مثل ظھور امپرياليزم در يك
نقطه از بدن است كه كل بدن فرد را تحت سلطه خود گرفته و استثمار ميكند و ھلاك مي سازد . به
مانند انباشت ربائي سرمايه در يك گوشه از جامعه بدن انسان است كه كل بدن را غارت ميكند و به
تحليل مي برد . سرطان نماد امپرياليزم جان بشر مدرن است و لذا يك بيماري عصر امپرياليزم است و
امروزه حدود نيمي از مرگ ھاي غير طبيعي بواسطه انواع سرطانھا رخ مي دھد و يكي از امراض
عمومي بشر مدرن است . سرطان يك بيماري حاصل روح و روان و جان بشر است و لذا با جراحي
غده سرطاني يا بمباران آن بواسطه شيمي درماني و اشعه راديواكتيو ھم از بين نميرود . سرطان
حاصل يك نوعي خاص از انديشه و نگرش و زيستن است و حاصل اراده به قدرت اقتصادي ميباشد
و نتيجه حرص ربائي براي ثروت اندوزي مي باشد . در لفظ قرآني سرطان حاصل اشد تكاثر پرستي
بشر است يعني عدد پرستي و كميّت پرستي . سرطان حاصل عصر حاكميت حساب و رياضيات بر
روان بشر است . در يك كلام سرطان بازتاب كثرت پرستي بشر است كه به دو صورت پول پرستي و

شھرت پرستي بارز مي شود .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 176


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۱۰:۲۹ ] [ محمد ]


سه ركن همزيستي

يك ھمزيستي پايدار و صالحانه بر سه ركن استوار است : نياز، اعتقاد ، عاطفه .
نيازھا قلمرو انجام وظيفه اند و بميزاني كه ھر فردي وظيفه اش را در قبال طرف مقابل انجام مي
دھد خود نيز در نيازھايش ارضاء مي شود و به ارضائي باعزّت مي رسد و بي نياز مي گردد . اين يك
قانون ذاتي است . كسي كه در قبال نيازھايش كه از جانب ديگران بر آورده مي شود احساس وظيفه
نمي كند در ارضاي نيازھايش دچار احساس قحطي و حقارت مي گردد ھر چند كه بر حسب ظاھر
نيازھايش بر آورده گردد. انجام وظيفه بر اساس نيازھاي متقابل موجب رضايت و آرامش و صلح در
رابطه مي شود و امكان ھمفكري و ھمدلي و رابطه بالاتنه اي را پديد ميآورد در غير اينصورت حتّي
اعتقادات و عواطف مشتركي ھم كه قبلاً وجود داشته مختل مي شود . اين امر از قانوني عادلانه در
رابطه پيروي مي كند و ربطي به اراده فردي ندارد . حتّي اگر فردي در رابطه بطور يك جانبه انجام
وظيفه كند و توقع ھيچ وظيفه اي ھم از طرف مقابل نداشته باشد باز ھم روابط معنوي و عاطفي
مسئله دار و مخدوش مي گردد و رابطه دچار بحران مي شود . اين مسئله علّت العلل فروپاشي
خانواده است . روابط عاطفي محصول روابط فكري و اعتقادات مشترك است و روابط اعتقادي و
ھمفكري ھم محصول انجام وظيفه متقابل و عدالت و انضاف در ارضاي نيازھاي متقابل مي باشد .
بنابراين ركن پايه اي مثلث ھر رابطه اي ھمانا شناخت وظايف در انجام صادقانه وظيفه در قبال
ديگران است . انجام وظيفه را حقارت دانستن و از زير بارش فرار كردن و يا آنرا منّت ساختن و تبديل
به ايثار نمودن علت العلل فساد ھر رابطه اي است . كسي كه وظايف خود را نمي شناسد نيازھايش
را نمي شناسد و لذا نمي تواند داراي ھيچ اعتقاد و عاطفه اي پايدار باشد و از ھيچ اعتبار و ارزش

انساني برخوردار نيست .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد اول ص 47


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۴۴:۴۳ ] [ محمد ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

دانلود رايگان كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه موضوعات انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت