کافه بازار
بي همتا

بي همتا
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 57
دیروز : 48
افراد آنلاین : 2
همه : 4878
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

چرا بخت من سياهه ... تو ميدوني؟

تاكنون ھنوز انسان خوشبخت و سفيد بختي گزارش نشده است و آنانكه تأتر خوشبختي ايفا ميكنند نيز

به تجربه ثابت شده كه اتفاقا بدبخت ترند كه بناگاه پرده كنار مي رود و ھمه تماشاچيان را حيران ميكند .

و نيز ھمه مي دانيم كه سياه و سفيد بختي تماماً برخاسته از افسانه پس پردۀ زناشوئي است كه

افسون ھمه افسانه ھاست و سرالاسرار ھمه رازھاي مگوي بشر مي باشد . كل حكايات عرفاني و

ماندگار در تاريخ ادبيات جھان ھمه بر ھمين اساس پديد آمده است . ھر عاشقي يا به عرفان ميرسد و يا

به مرفين .

و اين داستان زندگي انساني است كه خوشبختي و كل بخت ھستي خود را در ھمين حيات خاكي نقد

مي خواھد و ھمسر و محبوبش را كانون خوشبختي خود مي پندارد . عشق فقط براي اينست كه انسان

را متوّجه جھان دگر و برتر نمايد و به وجود خداوند و حيات بعد از مرگ و بھشت و دوزخ ، مؤمن و متوّجه

سازد . عشق صورتي از جھان غيب و عالم ماوراء طبيعي بر روي زمين است و بھشت و دوزخي ھم جز در

اين تجربه درك و تصديق نمي شود . و ھمه كساني كه خدا را در جھان خود دريافته و به او مؤمن شده

اند از ماجراي عشق شناخته اند .

ھمه بخت ھا در اين دنيا سياه است منتھي بعد از اين سياھي يا آدمي حق را در مييابد و روي به حق و

منشأ خوشبختي مي كند و جان و دلش را منور مي سازد و يا با كفران به حق عشق و لعنت معشوق، دل

خود را ھم سياه نموده و براستي بخت ابدي خود را ھم سياه مي نمايد .

بخت ھمه سياه است الا كسي كه در جفاي معشوق ، وفاي خدا را بيابد و در عداوت محبوب ، محبت خدا

را كشف كند و در فناي عشق ، بقاي حق را دريابد .

از كتاب دايره المعارف عرفاني استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 243
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۸ ] [ محمد ]

مسرف ترين ملت جهان

حتي اكثر مسئولين طراز اول كشور ما اعتراف مي كنند كه ملت ما در مصرف، اسرافي ترين ملت

دنياست. اين اسراف كه از منظر دين ما گناه محسوب مي شود بھمان ميزان شامل حال دولتمردان

ونظام حاكميت سياسي ما نيز مي شود و البته امري طبيعي است زيرا داراي نظامي جمھوري ھستيم .

بنابراين طبيعي است كه طبقه حاكمه ما اسراف كارتر باشند زيرا ثروت وقدرت بيشتري در اختيارشان

است.

از بريز و بپاشھاي درون خانه ھا تا اشرافيت و رانت خواري و باند بازي جلوه ھاي گوناگون اسراف است.

آنكه در اقتصاد دچار اسراف است طبعاً در سياست و حكومت ھم دچار اسراف است و اين يك قانون در

نفس بشر است.

پس ازسي سال آيه و قسم و موعظه و فلسفه و تنذير و اخلاقيات بالاخره مسئولين مجبور شدند از

طريق بالا بردن قيمت كالاھاي اساسي از اسراف بكاھند و يا ھمچون سھميه بندي مصرف بنزين اينھمه

گرفتاري و عوارض جانبي براي دولت و ملت پديد آورند وھنوز طولي نكشيده بازار سياي بنزين پديد آمده

است .

اسراف در ھر امري حاصل بي اراده گي و بي اختياري وافسار گسيختگي نفس و فقدان عقل وتقواست.

پر واضح است كه اسراف صورت مادي و اقتصادي بي ايماني و كم عقلي مي باشد يعني يك مسئله

ذاتاً فرھنگي و اخلاقي است ھمانطور كه شاھد يك انحطاط و ضلالت عظيم فرھنگي در ھمه امور

ھستيم. و عجب است كه اين بن بست فرھنگي را ھم برخي مي خواھند با بودجه اضافي حل و فصل

كنند. مثل اينكه بخواھيم جھل و كفر يك آدم را با اضافه حقوق برطرف كنيم. اسراف حاصل بي فرھنگي

است و بي فرھنگي ، حاصل بي معرفتي در دين است.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 121


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۷ ] [ محمد ]

نظري بر بي هويتّي نسل جوان

متأسفانه تھمت بي ھويتي ھمواره متوجۀ نسل جوان است در حاليكه پيران ما بسيا ر بي ھويت تر

ھستند منتھي در پس نقاب . درست به ھمين دليل نھايتاً اين پيرھا ھستند كه تن به ھمان بي ھويتي

جوانان مي دھند و لذا نسل آينده را مي سازند . جوانان به خاطر صدقشان رسوا كنندۀ بي ھويتي والدين

خود مي باشند منتھي والدين اين بي ھويتي خود را در پس پردۀ نمايشھاي عرفي و شرعي پنھان مي

دارند و درست به ھمين دليل عملاً مشوق بي ھويتي فرزندان خود ھستند زيرا خود از اين ريا در عذابند و

نمي خواھند كه فرزندانشان ھم عذاب بكشند تنھا مشكل انھا با جوانان اين است كه در قلمرو فاميل

حافظ نمادين ھويت باشند ولي در روابط پنھان خود ھر چه مي خواھند بكنند . جنگ فرزندان با والدين و

كلاً جنگ نسل جوان و پير ھمان جنگ بين صدق و ريا مي باشد . انچه كه پيران را رنج مي دھد ان است

كه بواسطۀ جوانان خود لو مي روند و آبرويشان بر باد است .

متأسفانه آنچه كه در نزد پيران جامعه ھويت ناميده مي شود ھمان آبرو است يعني رياكاري . بيائيم باور

كنيم كه جوانان آيينه باطن پيران ھستند و به جاي اينھمه برنامه ريزي و ھزينه براي پرده پوشي و يا به

اصطلاح علاج بي ھويتي جوانان، فكري به حال بي ھويتي و رياي پيران كنيم كه زير بناي ھويت جامعه

ھستند . ھويت ذاتي جوانان ھمان صدق است كه اصل دين است پس بياييم بر اين سرزمين بذر معرفت

بكاريم نه سياست و مصلحت و تزوير و ريا . به ياد اوريم كه نخستين مؤمنان و مريدان ھمۀ انبياء و اولياي

خدا جوانان بوده اند و نه پيران . بھتر است ما پيران به خود تكاني بدھيم و خود را اصلاح كنيم و دست از

سر جوانان برداريم . كفر آشكار جوانان از نفاق پيران است بياييم اين نفاق كھنه را درمان كنيم .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 197
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۶ ] [ محمد ]مردان ملوس و زنان قلدر

عصر مدرن را بايستي عصر ظھور مردان ملوس و زنان قلدر
دانست كه بيان ديگري از واژگون سالاري ارزشھا و ھويت
ھاست . گوئي كه زين بعد مردان بايستي زنانيّت را تجربه
كنند و زنان ھم مردانگي را .
اين تجربه اگر به انقراض نسل بشر نمي انجاميد شايد
مي توانست در مكتب تجربه گرائي تاريخي بشر حامل
دستاوردي باشد ولي اين واقعۀ واژگون ھنوز شروع نشده
نشانه ھاي نابودي بشريت را آشكار كرده است و حاصلي
جز ھم جنس گرائي ، بچه كشي ،ايدز و ھمسر كشي و
اعتياد نداشته است. براي انسان خردمند و اھل عبرت اين
تجربه بس احمقانه و جنون آميز است زيرا در گذشته ھاي
تاريخي نمونه ھاي بسياري از مردان ملوس و زنان قلدر را
شاھد بوده ايم كه چه جنون و جناياتي آفريده اند . داستان
سلطنت ماليخوليائي و خونبار كلئوپاترا كه تماماً با جنايات
منحصر بفردي آغاز شد و نھايتاً به خودكشي اين زن ديوانه
به پايان رسيد يا ماجراي ملكشاه سلجوقي كه مترسكي
بيش نبود و ھمسرش تركان خاتون كه يك لشكر ورزيده
براي فسق و فجور خود تدارك ديده بود و بخشي از بودجه
كشور را صرف اين امور مي نمود و تمام عمرش مشغول
قتل عام و نسل كشي شيعيان بود و شوھرش فقط نقش
دلال محبّت را براي زنش ايفا مي نمود و تمام كشور را
مستعمرۀ خلفاي خونخوار بني عباس كرده بود . در قلمرو
بظاھر موّجه تري مثل علم ھم شاھد ظھور دانشمندي
متكبّر و تبھكار بنام مادام كوري بوديم كه به عمد صدھا بيمار
را براي تثبيت اختراع مرگبارش يعني اشعه راديو اكتيو قرباني
نمود و خودش ھم نھايتاً تحت تأثير اين اشعه مبتلا به سرطان
و عقيم شدگي جنسي و افسردگي گرديد و از دنيا رفت و جز
گرفتن جايزه نوبل وارضاي جاه طلبي ھوسي نداشت و ھمه
مكاشفات شوھرش را به نام خودش رقم زد .
...

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 36
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۴ ] [ محمد ]


آيا دورة تاريخي دين بسر آمده است؟

اگر چنين است :

پس چرا ھمه مردمان جھان به ھنگام گرفتاري خود ، خدايا خدايا مي كنند ؟

پس چرا تعداد معابد در سراسر جھان روز به روز بيشتر مي شود ؟

پس چرا آدمھا در قبال شرارت خود دچار اينھمه عذاب روح مي شوند ؟

پس چرا امروزه بيش از ھر دوراني گرايش به امور ماوراءطبيعي خود نمائي مي كند ؟

پس چرا اينھمه دجّالان مقدس نما داراي دكانھاي پر رونقي شده اند ؟

پس چرا در طي قرن اخير صدھا فرقه جديد مذھبي و عرفاني پديد آمده است ؟

پس چرا حتّي تبھكاران و صاحبان قدرتھاي جھاني ھم سعي مي كنند اعمال خود را مذھبي

بنمايند ؟

و به دھھا دليل ديگر نه تنھا امروزه عمر تاريخي دين بسر
نيامده كه بيش از ھر دوره اي بشر خود را نيازمند به دين
احساس مي كند و دين خدا را تنھا راه حل ھمه بدبختي ھاي
خود مي داند . امروزه عصر جھاني شدن و جدّي شدن و تمام
عيار شدن دين در حيات روزمره مي باشد . امروزه عصر خالص شدن و


كامل شدن دين در بشر است و ديگر مذھب شرك پاسخگوي
بشر نمي باشد . امروزه دين تبديل به يك نياز مبرم و اورژانس
شده است . جز در دين خدا ھيچ پاسخي براي ھيچ مسئله اي
وجود ندارد .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 34ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۳ ] [ محمد ]

فلسفه قرض الحسنه


قرض الحسنه از جمله احكام قرآني به مؤمنان است و نص
صريح آن ھمانا قرض دادن به خداست كه به مثابه بھترين قرضھاست.

ولي در عمل قرض به مؤمناني است كه بواسطه ايمانشان
در محاصره اقتصادي و فقر قرار گرفته اند. چون « مومن » از اسماي
خداست پس قرض دادن به مؤمن ھم عين قرض دادن به خداست
و قرضي است كه بازپس دادنش ھم مربوط به خداست و لذا
فرد قرض دھنده نبايد توقع پس گرفتن آنرا از خود مؤمن داشته
باشد و ديگر براي بازپس گرفتن آن نبايد رجوع كند الا آنكه فرد قرض

گيرنده خودش پس دھد. گوئي كه خود خداست كه در ميان مردم
دچار فقر و نداري شده است و دستش را بسوي اغنياء دراز
نموده است. اينك ببينيم كه با خدا چه معامله اي مي شود.

اين ماجرا در كشورمان ھمچون بسيار ديگر از احكام دين دچار
يك بازي و مكر حيرت آور شده و عرصه نفاق گرديده است.
بانكھا و موسسات قرض الحسنه سود را تحت عناوين متفاوتي
بھمراه اصل پول آنھم در سر موعد مقرر باز پس مي گيرند. و
يا كل زندگي فرد را محاصره مي كنند. آيا بھتر نيست كه اين
عنوان را از ميان بردارند.
و در مواردي ھم كه سود قابل توجھي كه ھم سطح ربائي
بازار باشد نتوانند به مردم بدھند آنوقت جوايز حيرت آور است
كه شبانه روز وسوسه مي شود كه در ھيچ كجاي جھان
سابقه و مشابه ندارد. بنابراين مي بينيم كه چگونه يكي از
احكام الھي تا چه حدي تبديل و تحريف و مسخ شده است
و به بازي گرفته شده و دين مردم را ملعبه فساد خود نموده است.

و آنگاه اينھمه مفاسد اقتصادي و فرھنگي و ناھنجاريھاي اجتماعي
را به حساب پيچيده گيھاي اقتصادي وشرايط جھاني مي اندازند
و دنبال راه حلھائي ھستند كه جملگي به پيچيده تر شدن اوضاع
مي انجامد. در حاليكه اصل مسئله ھمانا مكر با خدا و دين او و مردمان است.

بيائيم از اين گناه بزرگ و معصيت كبير توبه كنيم و خود را فريب ندھيم.
و يا حداقل اينست كه عنوان قرض الحسنه را از ميان برداريم تا
لااقل از عذاب نفاق نجات يابيم.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 12ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۲ ] [ محمد ]
در جستجوي خوشبختي

ھيچ جستجوئي احمقانه تر از جستجوي خوشبختي نيست
زيرا خوشبختي در وجود ماست ھمانطور كه بدبختي. لذا
جستجوي خوشبختي و برنامه ريزي براي دست يافتن به آن
به مثابه دنبال نخود سياه رفتن است . براي رسيدن به خوشبختي
كافيست كه از جستجوي آن دست بكشيم و برايش برنامه ريزي
نكنيم بلكه باز ايستيم زيرا خوشبختي كه ھمان احساس رضايت
قلبي است ھرگز امري مربوط به شرايط و امكانات نيست و گرنه بشر
مدرن اكثراً مي بايستي خوشبخت شده باشند زيرا بخش عمده اي
از آرزوھاي انسانھاي دوران گذشته درعصر ما تحقق يافته است در
حاليكه انسان مدرن بدبخت ترين انسانھاست .
گرايش جھاني به خود – تخديري و خودكشي و اوج گيري توحش و
جنون و جنايت دال بر اين بدبختي فزاينده است .
ايده و آرمان و برنامه براي خوشبختي تنھا قلمرو پيدايش بدبختي
است . آنچه كه خوشبختي ناميده مي شود نام مستعار بدبختي
است كه شيطان در ذھن ما القاء كرده است و ما را به آن وعده مي دھد .

بدبختي محصول ايده و آرماني است كه خوشبختي ناميده مي شود .
بدبختي معلول آرمانشھرھاي ذھني ماست كه ما را از كانون خوشبختي
حقيقي كه دل ماست و اكنونيّت ماست غافل كرده است .
خوشبختي فردا، ايده شيطان است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 10ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۴۰ ] [ محمد ]

پايان تاريخ دروغ مباركباد !

تاريخ تمدن مادي بشر در يك كلام تاريخ دروغھاي بشر است . دروغي بنام تمدن ، دروغي بنام فلسفه ،

دروغي بنام علم ، دروغي بنام تكنولوژي ، دروغي بنام رفاه و پيشرفت ، دروغي بنام آزادي و دموكراسي

و برابري ، دروغي بنام سوسياليزم و فمينيزم ، دروغي بنام حقوق بشر ، دروغي بنام انترناسيوناليزم ،

دروغي بنام ناسيوناليزم و ... و دروغھائي ھولناكتر از اين دروغي بنام مسيحيت كه از عداوت با مسيح

برخاسته بود ، دروغي بنام صھيونيزم كه از عداوت با موسي برخاسته بود و دروغي بنام اسلام كه از

عداوت با محمد (ص) و علي (ع) برخاسته بود و ... و دروغي لطيف تر و شيطاني تر از ھمۀ اينھا دروغي

بنام عشق و ايثار كه اشد آدمخواري بود . و نيز دروغي عظيم بنام تاريخ . و بشماريد صدھا دروغ ديگر را :

تعليم وتربيت ، صلح جھاني ، استقلال ، فضيلت ، تقوا و زھد ، روحانيت و قداست و دروغي بنام بھداشت

و درمان ، و دروغي دگر بنام تروريزم ، و دروغي دگر بنام مبارزه با تروريزم ، و دروغ مدرن ديگري بنام

انقلاب و پدر ھمۀ دروغھا يعني مدرنيزم . و دروغھاي مكتبي مثل اصالت وجود ، اصالت انسان ، اصالت زن ،

اصالت دل و اصالت ھنر ، رومانيزم ، اكسپرسيونيزم ، ھيپي گري ، درويشي گري ، بھائي گري ، انرژي

درماني ، احضار روح ، و دروغھاي به اصطلاح علمي : روانشناسي ، جامعه شناسي ، مردم شناسي ،

انسان شناسي ، روح شناسي و.... .

و در ھزارۀ سوم شاھد رسوائي و فروپاشي تاريخ دروغھاي بشري ھستيم كه خود بدست خود رسوا

شده و به خود براندازي مبتلا گرديده است و بھمراه نظامھاي جھاني خود در خود مي شكند . ھزارۀسوم

ھزارۀ بحران است : بحران لايۀ اوزون ، بحران ايدز ، بحران اعتياد ، بحران خودكشي ، بحران تروريزم ،

بحران مالي ، بحران ليبراليزم ، بحران انرژي ، بحران نان ، بحران پزشكي ، بحران زناشوئي ، بحران

جنسي ، بحران امنيت ، بحران عشق ، بحران آنفولانزا ، بحران آب ، بحران اخلاق، بحران سونامي، بحران

زلزله ھا و... و اينھا يعني بحران علم و تكنولوژي و تمدن بشري و بحران تاريخ : پايان تاريخ : آخرالزمان !

در دوراني ھستيم كه براستي جز خدا پناه و ياوري نيست . ولي نه آن خدائي كه خود دروغ اكبر و جھاني

ترين دروغ بشر بود و ھر فرد و گروھي خودش را بنام خدا مي پرستيد . بلكه خدائي در ھيبت انساني .

ھموئي كه ناجي موعود ناميده مي شود .

در حقيقت ظھور اين خداي انساني و انسان خدائي است كه ھمۀ دروغھا را رسوا كرده و دروغگويان را

افشاء نموده است و دروغشان را برسرشان شكسته است .

ظھور انسان راستين است كه انسان دروغين را با خودش به بن بست و خودبراندازي كشانيده است .

ظھور انسان بر انسانيت مباركباد !


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 64 

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۳۸ ] [ محمد ]

دين مرده و دين زنده


همواره دو نوع دين وجود داشته است : ديني كه به ارث گرفته

مي شود و در بستر تاريخ و شجرۀ نژاد حركت مي كند و لذا

دو عنصر ذاتي دارد كه يكي نژاد پرستي است و ديگري اخباريگري

و لذا ريشه در گذشته دارد و از عالم اموات به ما مي رسد و به

صورت سنت ها و آداب و شعائر خود نمايي مي كند . اين دين

ربطي به وجود افراد پيرو خود ندارد و در آنان بي ريشه است و

اين دين كفر است كه بر اسطوره ها و قدمت و سنّت پدران استوار

است كه قرآن كريم آن را مذهب كفر ناميده است كه خداي اين

مذهب هم طبق كلام قرآن در جايي بسيار دور است در جايي از

ازليت تاريخ و پشت بام آسمان . اين دين مرده است و هيچ دخالتي

در زندگي عملي و جوهره حيات فرد ندارد . و به بهانه ايي محو

مي گردد في المثل به واسطه دوري فرد از نژاد و يا پيدا شدن اخبار

و احاديث ضدّ و نقيض در تاريخ و يا به واسطه يك فلسفه ضدّ مذهب .


لذا پيروان اين نوع دين ، خواه ناخواه دچار تناقض و ريا و نفاق و عذاب

مي شوند زيرا داراي ايمان قلبي نيستند و به قول علي )ع( اين دين

عاريه ايي است . و امّا دين ديگري وجود دارد كه البتّه همواره بسيار

كمياب است و آن دين مؤمنان است كه داراي رسول يا امام و يا پيري

زنده هستند كه نور ايمان را در قلوبشان برافروخته است، اين دين قلبي

و زنده و حيّ و حاضر است و اتفاقاً فقط در اين دين است كه حقانيت

رسالت انبياي الهي و احكام شرعي درك و تصديق شده و صادقانه و

بي ريا به فعل مي آيد و قدرت نژاد و اخبار و فلسفه نمي تواند اين

ايمان را به بازي گيرد زيرا خودي است . دين زنده مي تواند به طور

طبيعي در زندگي جاري شود و به واسطه شعور قلبي در هر عصري

حلال و حرام را تشخيص دهد ولي دين مرده و عاريه ايي يا توسل به

صدها آيه و حديث و اخبار و فلسفه هم قادر نيست حتي درباره يك

امر به فتواي يقيني نائل آيد. دين تاريخي مشمول مرور زمان است و

در گذر دورانها به تدريج رنگ مي بازد و از خاطره ها مي رود ولي دين

قلبي خود جوش و عاشقانه است همانطور كه عشق به هيچ بهانه

بيروني منقرض نمي شود ، ايمان هم چنين است .

در طول تاريخ همواره شاهد نبرد دين مرده برعليه دين زنده بوده ايم و

نيز اينكه بسياري از حاملين دين زنده در اين نبرد شهيد شده اند .

اين همان تفاوت بين دين عرفي – شرعي از دين قلبي – عرفاني است .

و امّا نكته آخر اينكه دين كفر كه وجه مسلط بر اكثريت بشر بوده است

نيز بر حقي عظيم استوار است كه حداقل اين حق همان حراست از

علائم و شعائر مذهبي مي باشد و حافظ سنت هايي است و

عرفهايي پديد مي آورد كه بستر مدنيت و قوانين اجتماعي است كه

بدون آن اين نظم نابود مي شود . اين را نيز بدانيم كه كفر نيز

وجهي از دين است همانطور كه دوزخ.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص 92

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۳۷ ] [ محمد ]

متافيزيك و زناشويي

محك زناشويي
مي دانيم كه بدون وجود غريزه و نياز جنسي، ازدواج و تشكيل خانواده ممكن نمي شود پس اين امر به مثابه ذات يگانه هسته مدنيت يعني خانواده است. تجربه بشر نيز نشان داده است كه رابطه جنسي همواره علت العلل همه موافقت ها و مخالفتهاي اين رابطه است. اگر رابطه جنسي رضايت بخشي براي طرفين وجود داشته باشد همه اختلافات و مشكلات قابل حل است و تفاهم بطور ذاتي رخ مي نمايد ولي اگر اين رابطه مختل و معذب باشد هر امري بهانه اي مرموز براي تشنج است و هيچ علم و فن و منطقي قادر به پديد آوردن تفاهم نيست الا اينكه اصل رابطه علاج شود. و اما علاج رابطه جنسي بخودي خود و بدون حل و فصل كلي رابطه به لحاظ اعتقادي و عاطفي و اجتماعي ممكن نيست و بلكه وضع را بغرنجتر مي سازد همانطور كه هيچ دارو و فوت و فن مشاوره اي و روانشناختي تا به امروز نتوانسته كمترين كمكي به مشكل جنسي زناشويي بنمايد. رابطه جنسي نمادي محسوس و جسماني از رابطه قلبي است و نمايش اجتناب ناپذير باطن پنهان اين رابطه است يعني رابطه پايين تنه زناشويي بطور جبري آينه تمام نماي رابطه بالاتنه اي آنها است كه به دو جنبه عقلي و قلبي تقسيم مي شود. زن و شوهري كه به لحاظ نگرش به زندگي و ارزيابي اميال و اعمال بشري و اصول اعتقادي با هم در اختلاف و جدال باشند نمي توانند احساس همسويي داشته باشند و لذا اين ناهمسويي عاطفي خواه و ناخواه در رابطه جنسي آشكار مي شود۰ هر چند كه زن و شوهر به عقل و تجربه و نياز درمي يابند كه به مصلحت استمرار زناشويي است كه رابطه جنسي را مستحكم سازند ولي بطرزي عجيب اين رابطه مختل و

معذب است و اين بدان معناست كه رابطه جنسي بكلي از ارادۀ شخصي و مصلحتي طرفين خارج است و گويي كه يك امر متافيزيكي و الهي است . همانطور كه اصولا امر ازدواج و طلاق هم همواره واقعه اي متافيزيكي تلقي شده است و با معنايي به نام سرنوشت گره خورده است. و اين است كه اكثريت طلاقها معلول نابودي رابطه جنسي هستند و تا اين رابطه وجود دارد طلاق امري بسيار شاقه است. در قرآن كريم مي خوانيم كه بايستي مؤمن با مؤمن و كافر با كافر و مشرك با مشرك ازدواج كند. اين امر دال بر حقيقتي است كه اساس رابطه رواني و قلبي زناشيويي مي باشد. مي دانيم كه ايمان و كفر دو وضعيت كاملا قلبي و متافيزيكي است همانطور كه رابطه جنسي هم چنين است. رابطه جنسي هرگز نمي تواند بر اساس مصلحت و وظيفه و به صرف نياز شهواني و از روي اكراه ممكن شود تا رابطه اي عزيز و لذيذ باشد و عطش و بي قراري قلبي را تسكين دهد و زن و شوهر را در زير يك سقف قرار بخشد. اين گمان كه با بالا رفتن سن رابطه جنسي هم كاهش مي يابد و يا از بين مي رود گماني بغايت نادرست است اتفاقاً بدليل اينكه با ادامه زندگي زناشويي مشكلات و مسئوليتها هم بيشتر مي شود اين رابطه نيازمند عمق بيشتري است. سخن بر سر تعدد و آتشين بودن رابطه جنسي نيست بلكه عمق و صميميت رابطه است كه در مسير عمر بايستي رشد يابد همانطور كه آدمي در دوران كمال و كهولت محتاج تعمق و معنويت بيشتري است رابطه جنسي نيز نيازمند اين رشد مي باشد. رابطه جنسي تجلي فيزيكي قلبي ترين رابطه بين زن و شوهر است هر چند كه دريافت جنسي براي هر
يك از طرفين متفاوت است و اين دو رابطه به لحاظ ظاهري همسان نيست. به همين دليل در روابط نامشروع بدون استفاده از مخدرات و محركات جنسي رابطه ممكن نمي شود و لذا در رابطه زناشويي هم
اگر رابطه قلبي نباشد يا كار به استفاده از انواع داروها مي كشد كه علاجي ناكارآمد و كوتاه مدت است و در غير اين صورت موجب انواع بيماريهاي عصبي و رواني و يا انحرافات جنسي و اخلاقي در طرفين مي شود. زنهاي افسرده و مردان بزهكار و يا معتاد يكي از صورتهاي چنين وضعيتي هستند و يا زن و شوهرهايي كه فقط تئاتر زناشويي ايفا مي كنند. برخورداري با عزت و لذت در رابطه جنسي يكي از اجرهاي الهي است همانطور كه در بهشت دين هم يكي از وعده هاي خدا به مؤمنانش چنين رابطه پاك و بي غش است پس اين رابطه داراي حقي ابدي است و محدود به گذر جواني نيست. يك برخورداري سالم جنسي كه موجب احياي دل و شعف روحاني مي شود اجر يك زندگي مؤمنانه و اخلاقي است. به همين دليل انسانهاي لامذهب در رابطه جنسي داراي اشد عذابها هستند. پيامبر اسلام در آخرين خطبه زندگيش مي فرمايد «بخدا سوگند كه شبي نبوده با يكي از همسرانم جماع نكرده باشم» اين كلام رسول خدا آن هم بعنوان آخرين پيام به امتش دال بر يك حقيقت بزرگ در امر سلامت و هدايت بشر است كه خط بطلان بر رهبانيت ميكشد. در واقع پيامبر اسلام رابطه جنسي را با دين پيوند ميزند و هموست كه ازدواج را نيمي از دين و سنت خود خوانده است و پيامبران خدا و مخلصان را همچون خروس سفيد صاحب اشد قدرت جنسي ناميده است. پس قدرت جنسي همسو با قدرت ايمان است و نه برخلاف آن. همانطور كه دين و ايمان موجب حيات روحاني مي شود قدرت جنسي نيز از نشانه هاي حيات است همانطور كه شاهديم كه زنان افسرده و مردان داراي ناتواني جنسي در
واقعيت زندگي نيز از قلمرو دين و اخلاق خارجند. در كلام آخر بايد گفت هر كه در رابطه جنسي منفعل و ناكام و معذب است و برخورداري ندارد از ثقل گناه است كه دل را به سمت مرگ كشانيده است بنابراين علاج اين عذاب عظيم كه منجر به نابودي خانواده مي شود و تمدن را نيز به هلاكت مي كشاند چيزي جز توبه از گناهان و اصلاح راه و روشهاي زندگي بر اساس اخلاق و معنويت نيست. اين حقيقتي جهاني است كه سرنخ هر مشكلي در زير لحاف است.
دائرةالمعارف عرفاني جلد ۱ ص ۳۳

استاد علي اكبر خانجاني
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۰:۳۵ ] [ محمد ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت