خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
بي همتا

بي همتا
 
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 29
دیروز : 7
افراد آنلاین : 1
همه : 25356
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

هزينه زندگي و خط فّقر


امروزه كل فلسفه حيات بشر بر مدار اقتصاد تفسير و تدبير مي شود و به لحاظي بشر مدرن را بايستي

يك حيوان تماماً اقتصادي دانست كه براي اقتصاد زندگي مي كند . اقتصاد امري در خدمت زندگي نيست

بلكه زندگي در خدمت اقتصاد است و فلسفه زندگي جز در فلسفه اقتصاد قابل فھم نيست .

بشر در طول تاريخ مستمراً اقتصادي تر و پر ھزينه تر و گران تر شده است . ھر چه كه از معنويت و ايمان

و محبّت و احساس حيات و ھستي اش كاسته مي شود براي ادامه حيات محتاج پول و مصرف و عياشي

و بازي بيشتري است . آدمي ھر چه كه پوچ تر و بي معنا تر مي شود و حس ھستي را از دست ميدھد

زندگي اش پر ھزينه تر و جھنمي تر مي شود . ھزينه زندگي ھر فرد و خانواده و جامعه اي نمايانگر طبقه

اي از دوزخي است كه در آن بسر مي برد . ھر چه طبقه دوزخ عميقتر و سوزانتر باشد خرج اقامت و ادامه

حيات در آن ھم بالاتر است . آنچه كه تورم ناميده مي شود ھمان نرخ طبقات دوزخ است . جامعه پرتورم

تر ھمان جامعه ربائي تر و قحطي زده تر و نابوده تر و دوزخي است و انسانھا ھم پولكي تر مي شوند و

شبانه روز جز به پول نمي انديشند و جز بر اساس پول با ھم محاوره و رابطه اي ندارند . آنچه كه امروزه

پيشرفت و توسعه ناميده مي شود چيزي جز توسعه اعماق دوزخ و پيشرفتن در آن نيست . در چنين

جامعه اي پول حرف اول و آخر را مي زند و ھمه روابط بر ھمين اساس پي ريزي شده و استمرار مييابد

: دوستي ھا ، زناشوئي ھا ، روابط فرزندان و والدين ، رابطه دولت و ملّت و غيره . آنان كه زير خط فقرند

پشت درب دوزخ جا مانده اند .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص231ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۳۶:۱۳ ] [ محمد ]

آيا حمله نظامي آمريكا به ايران محتمل است؟

اگر انقلاب اسلامي ايران بر اصول و موازين حقه خود استوار بماند و در جھان به پيش رود و از مباني خود

عدول نكند و در قبال وسوسه ھاي علمي- فني- ديپلماتيك به شرك و نفاق نگرايد بدون ترديد مستمراً

كل جھان اسلام و سپس بشريت را با خود ھمسو خواھد نمود و امپرياليزم را به انزوا و انحلال خواھد

كشاند. و در اين صورت شيطان بزرگ براي بقاي خود در جھان و حفظ سيطره جھاني اش بدون ترديد نھايتاً

ديوانه شده و دست به حمله اي جھاني بر عليه ايران خواھد زد تا يكبار براي ھميشه خود را آسوده سازد

و بقاي خود را تضمين كند و ريشه حق را بر كند. اين ھمان جنگ نھائي بين كفر و دين است كه تكليف

بشر را براي ھميشه يكسره خواھد نمود و زمينه را براي ظھور جھاني ناجي موعود فراھم خواھد كرد و

چه بسا چنين جنگي با اين ظھور مصادف گردد و ناجي موعود با قدرت الھي خود به ياري اھل دين برآيد و

بنياد كفر را بر كند.

بھر حال اگر ايران ھم خداي ناكرده از اصول خود منحرف شود خداوند دين خالص خود را از ميان قومي

دگر احياء و بر پا خواھد نمود و واقعه مذكور بھرحال رخ خواھد داد و اين اجتناب ناپذير است. بدون ترديد

چنين جنگي تمام عيار و جھاني است و كل بشريت را مشمول خواھد شد و ھيچ شباھتي به جنگھاي

قبلي در تاريخ نخواھد داشت زيرا جنگ تمام عيار بين كل حق و كل باطل خواھد بود. اميدواريم كه ايران

لياقت اين امر را داشته باشد كه امّ القراي دين و حقيقت و معرفت و انسانيت در جھان باشد انشاءالله!

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم - ص 130


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۴:۴۸ ] [ محمد ]

فلسفه تسليحات

مي دانيم كه بابا آدم و نه نه حواي ما داراي دو پسر بنامھاي ھابيل و قابيل بودند. ھابيل پسري مؤمن و

رئوف و سخي بود و قابيل ھم پسري متكّبر و خشن و بخيل و جنگجو .

ھر دو بر دختري عاشق شدند و نخستين جنگ آغاز شد و قابيل برادرش ھابيل را به قتل رسانيد بواسطه

چماقي تيز كه نخستين سلاح بود. بھرحال نسل ھابيل منقطع شد و ما امروزه از نسل قابيليم. ولي با

اينحال در طول تاريخ آنچه كه بر كل بشريت مستولي شد ھويت و فكر ھابيل بود يعني دين. يعني باطن

ھابيل باقي ماند و باطن قابيل مغلوب گرديد و اين غلبه ھمچنان ادامه دارد و نيز آن جنگ. زيرا قابيل قصد

نابودي ھيكل برادرش را نداشت و لذا بلافاصله پيشيمان شد او قصد نابودي فكر برادرش را داشت و

موفق نشد. و كل تاريخ در يك كلام نبرد مھرباني و شقاوت است.

ولي امروزه ديگر اشقياء سلاح خود را با دست خودشان نمي سازند و بلكه بدست خودشان ھم حمله

نمي كنند بلكه انسانھا بسيار بسيار محترم و ملوسي بنام دانشمند اين وظيفه را بر عھده گرفته اند كه

در رآكتورھاي اتمي و پايگاھھاي موشكي مشغول بكارھاي مقدسي(؟) ھستند. يعني آدمھاي مھربان و

ملوس ھستند كه براي اشقياء سلاح مي سازند شليك مي كنند و ميليونھا نفر را يكجا نابود مي سازند.

اين امر خود يك معماي شديداً ديالكتيكي است كه فلاسفه بايستي حلش كنند. بگذريم.

آمريكا بمبھاي اتمي خود را بر سر ژاپني ھا ريخت و آنھا را يك شبه مبدل به بزرگترين رقباي علمي – فني

– مالي خود درجھان ساخت و تنھا كشوري كه اصلاً بدھي ندارد. در عوض خود آمريكا امروزه بدھكارترين

كشور دنياست زيرا بخش عظيمي از بودجه اش را صرف تسليحات مي كند و ژاپن اصلاً ھزينه تسليحاتي

ندارد.امروزه آمريكا به لحاظ امنيتي نيز نا امن ترين جاي جھان شده است و اتفاقاً ژاپن ھم امن ترين كشور

جھان است. آمريكا براي ادامه بقاي خود مجبور است بطور تصاعدي بر بودجه نظامي خود بيفزايد و

تسليحاتي جديدتر بيافريند و ھمين امر او را در باتلاقي فرو مي برد و مرگش را رقم مي زند ھمانطور كه

صدھا كلاھك ھسته اي نتوانست كه شوروي را نجات دھد وبلكه اتفاقاً آنھمه ھزينه ھاي تسليحاتي بود

كه آن ابرقدرت را به لحاظ اقتصادي بخاك سياه نشاند و از درون در ھم شكست وعملاً و عمداً خودكشي

كرد تا بخش عمده بدھي ھايش از طرف غرب بخشوده شود.

درس مذكور بزرگترين عبرت براي جھانيان است و عجب اينكه عبرتي در كار نيست و ھمه كشورھاي

گرسنه جھان ھم به دام رقابتھاي تسليحاتي افتاده و بھر قيمتي مشغول تھيه سلاح اتمي ھستند. در

حاليكه كشورھاي جھان سوم براي تضمين بقا و امنيت خود نيز جھت در ھم شكستن ابرقدرتھا كافيست

كه اصلاً ديناري صرف تسليحات نكنند. وسوسه مسلح شدن كشورھاي جھان سوم بزرگترين دامي است

كه ابرقدرتھا برايشان پھن كرده اند.

آدمي بميزان بي ايماني اش مسلح مي شود و سلاحي كه حمل مي كند او را به مھلكه مي افكند. به

كسي كه مسلح نيست ھرگز حمله مسلحانه نمي شود. اين واضح ترين درس است كه تاريخ بما مي

آموزد و نيز ايمان ما. آيا چه كسي اين درس را باور دارد؟ آيا موجب پيروزي دين خدا در تاريخ ، تسليحات

بوده است؟

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 108


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۴:۲۶ ] [ محمد ]

آخرين وسوسه ابليس(حمله آمريكا به ايران)

ربع قرن است كه شيطان بزرگ (آمريكا) در وسوسه حمله به ايران است ولي در درون ھيئت حاكمه پس
پرده خود حمايت كافي ندارد. امروزه حتي استراتژيست ھاي واقع بين آمريكا واروپا ھم اعتراف مي كنند
كه حمله به ايران يعني پايان عمر آمريكا و لذا آغاز مرگ تمدن غرب درجھان . اين حقيقت را حتي كسي
چون بوش ھم مي داند ولي اصولاً او و ھمه جھانخواران غربي از وسوسه حمله به ايران به عنوان مھد
ايمان و فرھنگ زنده ديني (تشيع) ، رھائي ندارند. اين وسوسه خود كشي ذاتي آنھاست كه دست از
سرشان بر نمي دارد. اين وسوسه تا زماني كه در ايران بوي ايمان و حق پرستي ھست،ادامه دارد. فقط
در دولت خاتمي بود كه اين وسوسه تا حدود زيادي در آمريكا فروكش نمود آنھم به دليل آنھمه چاپلوسي
نسبت به آمريكا تا آن حد كه آمريكا بعنوان تمدني بر اساس دين و حُريّت معرفي شد.
بھرحال اين چاپلوسي در آن مرحله شايد يك مصلحت سياسي بود. لذا حاميان فراواني در ايران ھم
بھمراه آورد. بھرحال بوش با مجوز شرارت قرار دادن ايران وعراق و افغانستان بعنوان قملرو اسلام
انقلابي شيعي جز نابودي تشيع منظوري ندارد. آن دو را كه ويرانه ساخت وفقط ايران بعنوان قلب اين
خطر باقي مانده است. خطر حمله به ايران زين بعد تا ظھور ناجي موعود بطور فزاينده اي باقي خواھد
بود. اين حمله به ايران وجھان تشيع ھر چه كند براي خود آمريكا و غرب مترادف با خودكشي قطعي و
ابديست. ولي تاريخ بما آموخته كه حقيقت ھر چه كه بيشتر موجب تھاجم قرار گيرد قدرتمندتر مي شود
حتي اگر تا دم مرگ برود.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص109


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۱۴:۱۵ ] [ محمد ]

جنون جبر باوري و توطئه

 نظريۀ « توطئه » كه امروزه بصورت يك ايدئولوژي بر بسياري حاكم شده است كه ھر امر و واقعه اي 

رايك دسيسه از جانب از ما بھتران مي دانند : انگليسي ھا ، روسي ھا ، آمريكائي ھا ، حكومت ھا و ..

سرنوشت ، اجنّه ، جادو ، شستشوي مغزي ، انرژي درماني و ...... كه صورتھا و عناوين متفاوتي از جنون

حاصل از اين باور ماليخوليائي مي باشد موجب از خود بيگانگي و نسيان و ھذيان و ستم پذيري انسان

و گريز از فھم واقعيت و مسئوليت خويشتن در جھان و مدرن است و در واقع مكتب « اصالت حماقت »

گريز از سرنوشت خويشتن و تبرئه اعمال خويش مي باشد . پيروان اين نظريه جز توجيه تبھكاري خود

مقصودي ندارند . پناه بردن به نظريۀ توطئه و باور به كاسه ھاي زير نيم كاسه در واقع تلاشي مذبوحانه

براي مسئول خود نبودن است اين فرافكني خود به ظلمت است و خود را در تاريكي قرار دادن و خود را

فھم نكردن و مسئول خود نبودن است .اين نظريه بمانند ويروس ايدز انديشه و روان بشر است . امروزه

اين خرافه كھن كه منشأ كفر و بي عھدي بشر بخويشتن است تحت عنوان دھھا نظريۀ بظاھر علمي و

سياسي و روشنفكري و گاه ديني و عرفاني پنھان وتوجيه مي شود كه حتّي از نظريات كيھان شناسي

ھم بھره مي برد .

جبر باوري و توطئه دانستن ھمه امور تا آنجا به پيش مي رود كه آدمي حتّي كل جھان ھستي را ھم يك

توطئه و توھم بداند كه براي او تدارك شده است . جبر باوري موجب جنون و تباھي عقل واراده و

مسئوليت انسان نسبت به خودش مي باشد . جنون و تباھي مدرن محصولي از اين جبر باوري و جبر

پذيري است . انسان فقط يك دشمن و توطئه گر دارد و آن شيطان است كه ميخواھد انسان را بدبين و

مأيوس كند . بي ترديد در ھمه جنبه ھا و ابعاد و موضوعات جھاني كه در آن زندگي مي كنيم ظواھري

ھست و نھفته ھا و باطن ھاي پنھاني كه از آن بي خبريم . اين امر فقط شامل حال جھان سياست و

اقتصاد و مسائل بين المللي نمي شود بلكه شامل حال مسائل خانوادگي و عاطفي ما ھم ميشود و از

آن برتر شامل حال اميال و احساسات ما نيز مي شود و شامل حال ھر علم و انديشه و واقعيتي كه در

جھان حضور دارد . ھر ظاھري باطني دارد و ھر پيدائي نھاني دارد . ولي با دو نگاه مي توان به اين امر

نظر كرد نگاه معرفتي و نگاه دسيسه اي . آيا اين نھان ھا حاصل جھل ماست يا حاصل دسيسه شياطين و

اجنّه و از ما بھتران است .

انسان بيش از ھر چيزي نسبت بخودش جاھل است . يعني نمي داند كه اين آرزو و فكري كه در اوست

حاصل چه رازي در دل اوست . اين روياھاي حيرت آور در خواب و بيداري برخاسته از چه اموري در ضمير

پنھان اوست . آيا انسان بايستي ضمير پنھان خود را يك توطئه گر بداند ؟ تئوري توطئه ھمان تقديس جھل

خويشتن است .

انسان جاھل عادت دارد كه ھر امري را كه فھم نمي كند يك توطئه بخواند و بدينگونه خود را از زحمت

فھم امور تبرئه كند . پيروان فلسفه توطئه در واقع دشمنان انديشيدن و معرفت مي باشند و به زباني

كاھلان وادي تفكّرند . در واقع پيروان تئوري توطئه اسير ظلمت و جھل خويش ھستند حتّي اگر در لباس

علم و روشنفكري پنھان باشند . آنكه از فھم حقايق بيروني گريزان است در واقع از كانون تفكر و خرد

وجود خودش فراري است يعني عقل گريز است و لذا چنين افرادي بسوي جنون مي روند . و در يك كلام

آنكه نمي خواھد خودش را فھم كند از فھم حقايق بيروني گريزان است و تئوري توطئه نقابي بر اين گريز

از خويشتن است . اين جنون مھد بروز انواع جنايت و تبھكاري است و نيز ھر كه خود مشغول توطئه است

ھمه را توطئه گر مي يابد . بدين لحاظ تئوري توطئه يك عذاب الھي است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص103
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۷ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۴۹:۲۴ ] [ محمد ]

عرفان و سياست

عرفان ھمواره خصم قسم خوردۀ سياست بوده است . چرا كه عرفان بمعناي صدق با خويشتن است و

كسي كه با خود صادق باشد با ھمه صادق است و چون سياست بر دروغ و مكر و مردم فريبي استوار

است لذا در تضاد آشتي ناپذير با عرفان قرار دارد ھمانطور كه علي (ع) سلطان عارفان جھان بزرگترين

دشمن سياست بود و به ھمين دليل علي (ع) را بايستي غير سياسي ترين دولتمرد كل تاريخ بشر

دانست و لذا او را در حكومت پنج ساله اش دچار نوعي خودكشي سياسي مي يابيم و گاه مي پندارند كه

او اصلاً سياست نمي دانست در حاليكه مي فرمايد :« اگر ميخواستم سياستمدار باشم ھمه

سياستمداران عالم را به خاك مي كشيدم» . بنابراين عرفان سياسي يا سياست عرفاني نداريم مگر .

اينكه ديوي چون عمرعاص پديد مي آيد .

يك عارف يا حكيم وقتي مي تواند حاكم باشد كه اكثريت مردم مؤمنان باشند در غير اينصورت حكومت

علي (ع) تكرار مي شود . و علي (ع) ھم پيشاپيش مي دانست و علناً گفته بود كه ھمانھا كه با او بيعت

كرده بودند عدل او را تاب نخواھند آورد . و مي دانيم علي (ع) به اكراه و براي اتمام حجت حكومت را

پذيرفت .

و در عين حال ھمه حاكمان جوامع نيز بر حكمتي حكومت مي كنند كه خود از آن غافلند . ھر حكومتي به

مثابۀ حاكميت نفس اماره مردم بر مردم است و اينست كه علي (ع) مي فرمايد كه« ھر ملّتي لايق

حكومت خويش است» .به ھمين دليل ھر گاه بقول قرآن ، نفس مردم تغيير كند حكومت ھم تغيير ميكند

. بنابراين حكومت ھا ھم داراي ماھيت عرفاني ھستند . ھر حكومتي جمال آشكار نفس مردم آن جامعه

است اگر بد است و يا خوب است . ھر كه به حكومت فحش مي دھد در واقع بخودش فحش مي دھد .

و امّا عارفان نيز حكومت خاص خود را دارند و آن قلوب مردم است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص102


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۳۱:۴۴ ] [ محمد ]
روشنفكران سياسي كيستند ؟

يك روشنفكر اگر براستي انساني داراي فكر روشن است پس رسالت اجتماعي او ھم روشن كردن فكر
جامعه است و پاسخگوئي به مسائل تاريك جھان فكر . بنابراين كساني كه اين رسالت اساسي و ذاتي
خود را به كنار نھاده و تمام ھمّ و غم خود را امور سياسي و اقتداري و اقتصادي نموده اند درحاليكه
ھزاران معمّا و مسئله فكري و معرفتي و ديني و اجتماعي وجود دارد كه علّت العلل ھمه ستم ھا و فريب
ھاست بايستي در روشنفكر بودنشان تأمل و ترديد نمود . برخورد يك روشنفكر واقعي با امور سياسي و
حكومتي ھم بايستي برخوردي فكورانه و معرفتي و علمي و عقلاني و ديني باشد و گره ھاي كور عرصه
سوء تفاھم ھا و ناداني ھا و فريب خوردگي ھا را بگشايد نه اينكه وارد جنگھاي بين جناحھاي سلطه گر و
اقتدارگرا شود و معارف را ملعبه بازي قدرت نمايد تا به وي لقمه ناني دھند و شھرت و غوغاي بازاري
بدست آرد . اين از ذات فكر و روشن فكري و روشنگري بدور است . اين عدالت جوئي نيست درحاليكه
ھنوز براستي تعريفي روشن و بديھي ازعدالت وجود ندارد بنام عدالت بدترين ستم ھا روا مي شود .
بيھوده نيست كه ھمه اين نوع روشنفكران عاريه اي و مقلّد كه براي عدالت سينه چاك مي كنند بناگاه از
كانونھاي اشد ستم و مراكز توطئه بر عليه ملل سردر مي آورند و به سياھترين سرنوشت ھا مبتلا مي
گردند . روشنفكر واقعي ھرگز بدنبال شعار و سياست بازي نمي رود ولي در عين حال براي پرده برداشتن
از حقايق ، جان و مال و آبروي خود را ھم پيشاپيش وقف مي كند .
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 95

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۱۲:۵۳ ] [ محمد ]
زنداني سياسي كيست؟

زندانھاي سياسي جھان مملو از آزاديخواھان است در انواع و درجاتش.
و امّا آزادي چيست كه از برايش اسارت پذيرفته مي شود آنھم اسارت با شكنجه و اشدّ خفت وخواري
و زجر وبيماري و تنھائي و خفقان . آيا در اينجا براستي يك معماي لاينحل و غير قابل فھم حضور ندارد ؟
مي گويند كه ما براي آزادي ديگران به زندان مي رويم و آزادي خود را فدا ميكنيم تا شايد و آنھم شايد
ديگران روزي به آزادي برسند . آيا اينطور نيست ؟ آيا ھمين پاسخ نيز داراي يك تناقض بزرگ نيست ؟
در اينجا مسئله ھمان عشق به آزادي ديگران است . آيا اين يك واقعيت راستين است ؟
من كه بخاطر لقمه ناني كه به ھمسر و فرزندانم مي دھم آنان را خفه ميكنم و امكان كمترين اجازه آزادي
فكر وحرف زدن و قضاوت نمودن را به آنان نمي دھم و ھر كه سخن بر خلاف باور و ميل من بر زبان آورد اگر
بتوانم اعدامش ميكنم ، پس چگونه ممكن است براي آزادي احتمالي مردم ، آزادي نقد خود را قرباني
كنم ؟ و آنگاه كه از زندان بيرون آمدم به خون خلايق تشنه ام . آيا اينطور نيست ؟
پس مسئله چيست ؟ آيا جنوني در كار است و يا سوء تفاھمي و يا فريبي و يا مكري و يا ....؟
بھر حال آدمي ھمواره ديگران را مانع آزادي خود مي داند كه حكومت ھم يكي از اين ديگران است كه
مانع آزاديھاي بزرگ فرد است كه اين آزادي به قصد سلطه بر ديگران است در مراتب.
و امّا آزاديخواھي در قلمرو بيان داراي دو انگيزه است : برون افكني انديشه و سلطه بر اذھان مردم ! برون
افكني انديشه بخودي خود نيز ھدف نيست بلكه ھدف ھمان سلطه بر اذھان مردم است وگرنه آدمي با
نوشتن براي خودش ھم مي تواند برون افكني كند .
آدمي به زندان مي رود تا شايد از اين طريق به مقصود خود برسد.
عشق معرفي خود به ديگران ! اين نيز انگيزه بر حق تر ديگري براي آزاديخواھي در عرصه بيان است .
معرفي براي پرستيده شدن و دوست داشته شدن ! آيا براي محبوب بودن راه ديگري ھم وجود دارد ؟
محبوبيت در نزد خدا!

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص87

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۵۱:۲۷ ] [ محمد ]
حيوان سياسي

ارسطو ، انسان را يك حيوان سياسي ناميده است كه از منظر خودش كمال است ھمانطور كه خودش در
اواخر عمرش به اين به اصطلاح كمال رسيد و معلم سر خانۀ شاه مقدونيه شد و حيوان جھان خواري چون
اسكندر را پرورش داد كه براي يوناني ساختن جھان بر روي زمين حمام خون به راه انداخت كه ھنوز ھم
ادامه دارد زيرا تمدن مدرن غرب يك تمدن تماماً ارسطويي است كه دست در دست سامري دارد و
گوسالۀ ديوانه ايي چون اسرائيل را توليد كرده كه سوداي بلعيدن جھان در سر مي پرورد .
برخي بر ما خرده مي گيرند كه چرا سياسي نيستيم و به مسائل سياسي نمي پردازيم و از تجزيه و
تحليل سياسي گريزانيم و اين را يك سياست بزدلانه و حتي يك عقب ماندگي فكري تفسير ميكنند و
غافل از اينكه يكي از طاعون ھاي فرھنگي جامعۀ ما سياست زده گي است كه يكي از مھمترين علل
مفاسد به شمار مي آيد . به نظر ما سياست يكي از سطحي ترين معضلات بشر مي باشد كه به ميزان
دروغ بودن ذاتش كل بشريت را افسون كرده است و ھمه را سياست مدار و بازيچۀ سياست ھا نموده
است . به نظر ما سياست را ھم فقط با چشم غير سياسي فھم توان نمود. سياسي كردن امور به معناي
از سر وانمودن امور است . سياست ترمينال ھمۀ جھالت ھا ، دروغ ھا و بي مسئوليتي در قبال
سرنوشت خويشتن است . سياست در بطن مدار بسته خود ھرگز نه قابل فھم است و نه قابل علاج .
انقلاب اسلامي ما در پيروزي خود اين حقيقت را به اثبات رسانيد و درست به ھمين دليل مغزھاي
سياست زده ھرگز موفق به درك آن نشدند و به ھذيان افتاده و كل انقلاب را يك توطئه تفسير نمودند .
انسان ، حيوان سياسي نيست بلكه حيواني الھي است و سياست زده گي او ھمان شيطان زده گي
اوست لذا اگر خود را در جھان انديشه ھاي سياسي محصور نمايد مبدل به عليل ترين و وحشي ترين و
ديوانه ترين حيوانات مي شود .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 77

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۰۶:۰۹ ] [ محمد ]


جنون پولي

يك بررسي آماري نشان ميدھد كه ھمه آحاد بشري بر روي زمين از گرسنگان آفريقا تا بانكداران آمريكا،

فقط يك مشكل دارند و آنھم مسئله بي پولي يا كم پولي است. ولي در عوض حتي يك آدم پيدا نشده كه

خود را دچار مشكل بي عقلي يا كم شعوري بداند. در گذشته تاريخ انگشت شماري آدم بنام عارف بودند

كه خود را فقط دچار كم شعوري مي دانستند و ھمان اندازه پول ھم كه داشتند را اضافي ديده و آنرا به

مردم مي بخشيدند كه البته نسل اين جور آدمھاي بي عقل برافتاده است. ھمچنين يك بررسي آماري

ديگر نشان ميدھد كه ھمه آحاد بشري بر روي زمين خود را مومن و خداشناس مي دانند. و نيز اينكه در

گذشته تاريخ انگشت شماري آدم بنام پيامبر بودند كه خود را كافر و خدانشناس ميدانستند كه الحمدالله

نسل آنھا ھم برافتاده است و چه خوب.

لذا نتيجه مي گيريم كه بشر به لحاظ تاريخي وارد مرحله اي شده كه توانسته ريشه كفر و جھل را براندازد

و فقط زين پس تا پايان تاريخ فرصت دارد كه ريشه بي پولي را ھم براندازد. ولي با كمال تعجب ھر چه كه

بيشتر توفيق حاصل مي شود برخي مشكلات و امراض جديد پيدا شده اند كه به ھيچ وجه نمي تواند

ريشه آنرا برانداخت مثل ويروس ايدز، سرطان، آنفولانزا، اعتياد، جنون، خودكشي، خودفروشي، بمب

اتمي، سلاحھاي ميكروبي و ھزاران مورد ديگر. و البته تحقيقات نشان داده كه ھمه اينھا از بي پولي

است. خدا را شكر كه بشر پول را كشف كرده است و خدا مي داند كه قبل از كشف پول بشر چقدر

مشكلات داشته است.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 18


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۵۱:۵۶ ] [ محمد ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

دانلود رايگان كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه موضوعات انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت